Bol u donjem delu leda

Istezanje mi邸i・a na desnoj strani le・a mo転e izazvati jake bolove u tom delu, a ・esto se bolovi 邸ire i kroz celu desnu nogu. Ako je do邸lo do povrede ili cepanja mi邸i・a, bol je veoma o邸tar i potrebno je vi邸e vremena da pro・e. Nau・nici smatraju da je bol u donjem delu le・a poprimio razmere prave epidemije, jer sve vi邸e ljudi nije fizi・ki aktivno.

Naj・e邸・i uzroci istegnu・a mi邸i・a u donjem delu le・a je no邸enje te邸kih stvari i torbi ili prenaporna fizi・ka aktivnost koja optere・uje ove mi邸i・e. I hroni・an i akutan bol koji se javljaju zbog istegnu・a mi邸i・a mogu onemogu・iti osobu da radi ve・inu stvari. Osim obloga i masa転e, najbolji na・in da spre・ite i ubla転ite bolove i napetost u mi邸i・ima jeste da pobolj邸ate svoje dr転anje i smanjite optere・nje na te mi邸i・e.

I邸ijas je prili・no ・est problem, i obi・no poga・a samo jednu stranu tela. I邸ijadi・ni 転ivac kre・e iz donjeg dela le・a, ra・va se i ide kroz obe noge. Ako do・e do o邸te・enja ili ukle邸tenja desnog i邸ijadi・nog 転ivca, verovatno ・ete osetiti bolove u donjem delu le・a, desnoj butini i trnjenje u celoj nozi.

Bol zbog i邸ijadi・nog 転ivca mo転e izazvati blag ili o邸tar bol u donjem delu le・a. Ovakvi bolovi su ・esto nalik elektri・nom 邸oku i izazivaju jako peckanje u zadnjici, zadnjem delu nogu, pa ・ak i u stopalima. Ka邸ljanje ili kijanje obi・no izaziva o邸tar bol koji se 邸iri kroz celu nogu. Jaki bolovi izazvani i邸ijasom se mogu ubla転iti laganim ve転bama, koje ・e osloboditi napetost.

Na primer, poku邸ajte sa jogom, kako biste istegli problemati・ne mi邸i・e i ubla転ili bolove. Tople obloge su jo邸 jedan izvrstan na・in da ubla転ite ovakve bolove. Diskus hernija mo転e izazvati u転asne bolove u donjem delu le・a, u levoj ili desnoj strani, u zavisnosti od toga koji disk je problemati・an. Izme・u ki・menih pr邸ljenova nalaze se mali diskovi, i oni slu転e da podupiru ki・mu i spre・e trenje izme・u pr邸ljenova.

Povreda ili o邸te・enje nekog od tih diskova izaziva o邸tre bolove u le・ima. Simptomi prolapsa diska su jaki bolovi na mestu povrede. Ovaj bol se mo転e 邸iriti do zadnjice i kroz noge. Le転anje obi・no olak邸ava bolove.

U najte転im slu・ajevima, diskus hernija dovodi do gubitka kontrole nad be邸ikom i crevima, u slu・ajevi kada je prolaps diska izazvao i o邸te・enje nerava. Najbolje je da koristite tople i hladne obloge za ubla転avanje bolova na po・etku, i da izbegavate svaku fizi・ku aktivnost koja pogor邸ava te bolove. Neke jednostavne ve転be vam mogu pomo・i da oja・ate mi邸i・e u le・ima i da spre・ite diskus herniju. Izbegavajte da podi転ete te邸ke stvari kako biste spre・ili povredu nerava, mi邸i・a i pr邸ljenova.

Nepravilno sedenje ili stajanje stvara pritisak na donji deo le・a i mo転e izazvati veoma jake bolove. Lo邸e dr転anje dovodi do nepravilnog polo転aja mi邸i・a, 邸to u kona・nici dovodi do njihovog skra・ivanja i zatezanje.

Bol u donjem delu le・a se, zapravo, naj・e邸・e javlja zbog nepravilnog dr転anja. To s vremenom dovodi do jakog, hroni・nog bola, jer ti mi邸i・i slabe, po邸to moraju mnogo da se napinju kako bi odr転ali stabilnim gornji deo tela. Izbegavajte tromo dr転anje za radnim stolom, jer to izaziva ove bolove. Potrudite se da stojite sa pravim ramenima i uvek proverite da li vam je stolica udobna i da li je dobra potpora za lumbalni deo ki・me. Jedan od najboljih na・ina da pobolj邸ate svoje dr転anje jeste da oja・ate mi邸i・e donjeg dela le・a adekvatnim ve転banjem.

Postoji mnogo korisnih ve転bi za pobolj邸avanje dr転anja, a one tako・e poma転u u spre・avanju bolova u ramenima i vratu. Ankiloziraju・i spondilozitis je tip artritisa koji izaziva jak bol u donjem delu le・a, samo sa jedne ili sa obe strane. S vremenom mo転e do・i i do srastanja pr邸ljenova, 邸to stvara jak pritisak i bolove u donjem delu le・a.

Bol u donjem delu leda

Ovakvi bolovi se naj・e邸・e javljaju nakon odre・enog perioda neaktivnosti. Lumbalna spinalna stenoza su転enje lumbalnog kanala ki・me je jo邸 jedna vrsta artritisa koja izaziva hroni・ne bolove u donjem delu le・a, nalik gr・evima. Ostali simptomi ovakvog su転enja kanala ki・me su o邸tri bolovi prilikom hodanja, i obamrlost u nogama.

Fizikalna terapija mo転e uspe邸no ubla転iti bol u donjem delu le・a. Fizikalna terapija ・e vam pomo・i i da bolje spavate. Problemi u donjem delu ki・me, gde se spajaju sakroili・ajni zglob i kuk, su prili・no ・esti, a relativno te邸ko ih je dijagnostikovati.

Bol u donjem delu leđa - mogući uzroci nastanka i kako ga se rešiti

Sakroilija・ni zglob se nalazi izme・u kuka i ki・me, i bilo kakva upala ili preveliki pritisak na ovaj zglob rezultira lumbagom i jakim bolovima. Stru・njaci procenjuju da je disfunkcija sakroilija・nog zgloba uzrok bolova u ki・mi kod ・etvrtine svih pacijenata sa ovim problemom. Upala sakroilija・nog zgloba tako・e rezultira probadaju・im bolovima u zadnjici i unutra邸njoj strani butina. Disfunkcija sakroilija・nog zgloba rezultira razli・itim intenzitetom bolova u donjem delu le・a sa obe strane.

Bolovi se obi・no i 邸ire u prepone, butine ili gornji deo le・a. Obi・no se ovakvi bolovi ose・aju na samo jednoj strani. Konstantan tup bol u donjem delu le・a, ili o邸tar, intenzivan bol mogu da se jave zbog upale ili oboljenja nekog un.