Bol u kukovima znacenje

Prvi znaci mogu biti umor i popuštanje snage noge kao i veoma diskretni bolovi koji se javljaju pri dužem opterećenju i hodu. Takvi bolovi se nakon opterećenja vrlo brzo smiruju. Nekada to mogu biti tegobe nakon jutarnjeg ustajanja, pri prvim pokretima, u toku stajanja, hoda i za vreme fizičkog rada.

Bolovi su lokalizovani u preponi, ali i u sedalnoj glutealnoj regiji a mogu se širiti duz nadkolenice ili biti lokalizovani u kolenu. Ako su bolovi lokalizovani u kolenu najčešće se manifestuju bolovima u medijalnom, unutrašnjem kondilu femura unatrašnja strana kolena. Lokalizacija bola se može menjati, nekada su bolovi prisutni samo pri hodu po neravnom terenu, hodu uz stepenice ili pri dužem stajanju na jednom mestu. Vremenom tegobe su češće i jače. U ranoj fazi klinički se zapaža samo laka ograničenost pokretljivosti u kuku.

Na RTG snimku se može naći lako suženje zglobne pukotine. U drugom stadijumu koksartroze tipična je bol u početku opterećenja nakon mirovanja, bol pri opterećenju je stalna, javljaju se bolovi pri pokretima u zglobu, nekada čak bol i u mirovanju kao i noćna bol. U ovom stadijumu može se javiti šepanje i može doći do fleksionog položaja kolena savijanje, fleksija kuka može biti očuvana, ali je rotacija smanjena. Razvija se fleksiona kontraktura, stvarno ili prividno skracenje noge.

Hod je sve usporeniji, noga je kraca a gornji deo kičme se spušta. Bolesnicima je teško da sede na niskoj stolici, javljaju se teškoće pri obuvanju cipela.

Noga je prividno skraćena, a skraćenje se kompenzuje povećanjem lumbalne lordoze, isturanjem karlice put napred. Bolesnicima je otežan i čitav niz pokreta potrebnih u svakodnevnim aktivnostima, jer bol koji se javlja pri pokretu u oštećenom zglobu izaziva protektivni zaštitni spazam mišića, pa bolesnik voljno imobiliše bolni zglob. Treći ili konačni stadijum karakterišu stalni bolovi i velika ograničenost pokreta u zglobu kuka i izrazite RTG promene.

Ograničen pokret kontraktura u zglobu liči na ankilozu ukočenje zgloba, mada prave ankiloze zgloba kod koksartroze nema.

Po pravilu ne javlja se istovremeno u oba zgloba kuka, već u različitim vremenskim intervalima. Danas u praksi veliki broj pacijenata sa jednostranom ili obostranom koksartrozom ima bolove i promene i u lumbalnom delu kičme, i to sa simtomatologijom viših segmenata L2,3,4 — rentgenološki. S obzirom na anatomsku i funkcionalnu povezanost ovih zona, ne smemo ih nikada izdvajati ni u dijagnostici a ni terapijski.

Sa staro邸・u, kao i stalnom upotrebom, hrskavica mo転e da se o邸teti, kosti u kuku mogu da se polome prilikom pada ili neke druge povrede, a svaki od ovih stanja mo転e dovesti do nastanka bola. Kada se pojavi bol u nogama, ona se mo転e razlikovati od blage nelagodnosti koja se pojavljuje i nestaje, do bolova koji ote転avaju hodanje ili obavljanje jednostavnih dnevnih aktivnosti.

Bol mo転e imati mnogo razli・itih oblika: neki pacijenti opisuju bol kao intenzivnu, o邸tru, probadaju・u ili 転are・u i mo転e biti pra・ena drugim simptomima, kao 邸to je ose・aj bockanja, utrnulosti ili slabosti stopala ili nogu. Bol u nogama mo転e biti rezultat problema nogu, ali ・esto po・inje sa problemom u donjem delu le・a, pa se iz tog razloga, dijagnoza kod bilo koje osobe sa bolovima u nogama; bolom u stopalima; ili slabost ili utrnulosti nogu, gle転nja ili stopala treba da uklju・i i pregled donjeg dela le・a.

Za razliku od mnogih oblika bola u donjem delu le・a koji ・esto mogu biti tupa bol, za mnoge, bolovi nogu mogu biti gotovo nepodno邸ljivi. Ova vrsta goru・eg bola je prili・no tipi・na kada je nervni koren u lumbalnoj ki・mi iritiran i ・esto se naziva i邸ijasom.

Nije normalno imati bol u nogama, bilo da ste dete ili odrasla osoba, pa ukoliko se bol u nogama pogor邸ava zbog aktivnosti poput hodanja, tr・anja, i sl. Ve転be dr転anja mogu pomo・i u balansiranju stresa kolena i kuka i ・esto zaustavljaju bol i bez negativnih ne転eljenih efekata ili vremena oporavka. Izbegavajte redovnu upotrebu aspirina, nesteroidnih antiinflamatornih lekova NSAIL i lekova protiv bolova kako bi・ izbegli probleme sa stomakom, jetrom i o邸te・enjem bubrega, koji su vezani za ・esto kori邸・enje ovih lekova.

Kako bi obnovili pokretljivost i smanjili bol u le・ima i ekstremitetima pomo・i・e vam kiroprakti・ari i fizioterapeuti. Maseri pak primenjuju ne転an pritisak da se opusti mi邸i・ni spazam — gr・ mi邸i・a i razbiju adhezije mekog tkiva i tkiva kako bi se uklonila ograni・enja na potpuno i uravnote転eno kretanje zgloba. Mnogo ljudi se 転ali na bolove kuka i nogu, a posebno su to stariji ljudi, gde je ova vrsta bola veoma ・esta. Postoje slu・ajevi kada se bol naglo pojavljuje, ali naj・e邸・e je podmukla, dolazi kao bol nastala u nekim polo転ajima ili pri obavljanju odre・ene aktivnosti.

Zglobovi se mogu istro邸iti zbog njihove upotrebe u lo邸im polo転ajima ili zbog sede・eg na・ina 転ivota. Zglobovi nam dopu邸taju da pravimo pokrete i zajedno s mi邸i・ima i ligamentima daju nam da obavljamo sve aktivnosti svakodnevnog 転ivota. Dok se oporavite od frakture kuka, neke mogu・e komplikacije mogu biti opasne po 転ivot, me・u kojima su: upala plu・a i krvni ugru邸ak u nozi, koji se mo転e odvojiti i putuju・i uzrokovati ugru邸ak u plu・ima.

No, pored toga, i drugi uzroci kao 邸to su reumatoidni artritis, osteoporoza, osteonekroza, i dr. uzrok su bola u kukovima. Osteoartritis i reumatoidni artritis spadaju me・u naj・e邸・e uzroke bolova u kuku, posebno kod starijih osoba.

Bol u kukovima znacenje

Bol se postepeno pogor邸ava, a osobe koje imaju artritis tako・e ose・aju krutost i imaju smanjeni opseg pokreta u kuku. Burze su zatvorene kese ispunjene te・no邸・u, a sme邸tene u unutra邸njosti zglobova imaju funkciju smanjenja trenja izme・u kosti i tetiva, izme・u tetiva i tetiva. Burzitis je zapaljenje burze, 邸to izaziva bol. Zapaljenje burze je obi・no rezultat ponovljenih aktivnosti koje preteruju ili nadra転uju zglob kuka.

Tendinitis je zapaljenje ili iritacija unutar ili oko tetive. Tetive se zbog svoje gra・e mogu savijati, uvrtati i rastezati. Zapaljenje nastaje kada do・e do preoptere・enja, bolesti ili pak povrede koja cepa tetivna vlakna. Iako je naj・e邸・a kod sportista mo転e se javiti i kod drugih profesija, kojima je kod obavljanja poslova uklju・ivanje istih ponajvljaju・ih pokreta, npr.

Tumori koji po・inju u kostima ili koji se 邸ire na kost mogu izazvati bol u kukovima, kao i u drugim kostima tela. Avaskularna nekroza se de邸ava kada se protok krvi u kostima usporava, a ko邸tano tkivo umire. To mo転e biti uzrokovano prelomom kuka ili dislokacijom, ili od dugoro・ne upotrebe steroida visokih doza kao 邸to je prednizon, izme・u ostalog uzroka.

Kod・le・enja bolova u kukovima vrlo je va転no razumeti 邸to uzrokuje bol. Ovde su navedeni neki uobi・ajeni tretmani, ali svaka od ovih metoda nije preporu・ljiva svima. Odmaranje i opu邸tanje : Naj・e邸・i tretman za bol u kukovima je opu邸tanje zgloba kuka — sve upale mogu postepeno nestajati. Led: Led se obi・no koristi za ozbiljne povrede i otoke — obi・no unutar 48 sati, kako bi smanjili oticanje i bol.

Bol u Kukovima i Nogama: Koji su Uzroci Bolova i Kako ih Le・iti | Prirodno Le・enje

Led se・ tako・e koristi kod hroni・nih problema kako bi se smanjio rizik od povreda sportista. U tim slu・ajevima, led se koristi neposredno nakon svake aktivnosti kako bi spre・ili upalu. Primena toplote : Primena toplote se vrlo ・esto koristi u le・enju upale, posebno kada su u pitanju hroni・na stanja, tako da se tkivo opu邸ta, a s druge strane stimuli邸e cirkulaciju krvi. Isto tako, preporu・uju se toplotni tretmani za hroni・ne povrede teniski lakat ili ruke za golf pre svake aktivnosti.

Bol u kuku | Reumatologija-dr Ivica Jeremić

Masa転e ili masa転na terapija : pogodna za mnoge ortopedske probleme; mi邸i・i se mogu stimulisati i regenerisati, mobilnost se pove・ava, a u najboljem slu・aju bolesnici se vra・aju na nivo aktivnosti koju su imali pre povrede. Protivupalni lekovi : Posebno su propisani ako bol uzrokuje artritis, burzitis ili tendinitis. Ako bol u kukovima i nogama ose・ate zbog neprekidnog lo邸eg polo転aja, postoje ve転be koje ・e vam pomo・i da vratite ravnote転u i pobolj邸ate funkcionalnost zgloba.

Me・utim, ovo ne・e oporaviti izgubljeno ko邸tano tkivo, ali ・e vam pomo・i da ose・ate manju .