Bol u zglobu lakta

Veoma ・esto, ako imate artritis, ne・e biti zahva・en samo lakatni zglob, ve・ ・e i neki drugi zglobovi biti pod upalom. Artriti・ni bol mo転e da bude prili・no o邸tar. On je postojan. Bol ・e vas mu・iti ne samo kada ste aktivni, ve・ i u stanju mirovanja. Ponekad mo転e i da vas ometa u spavanju. Pored toga, bez obzira na to koju vrstu artritisa imate, lakatni zglob ・e biti ote・en i vru・ na dodir.

Kod nekih oblika artritisa upaljeni zglob dobija crvenu ili ・ak grimiznu boju. Reumatoidni artritis ima svoje specifi・nosti. Ako imate septi・ni artritis, mo転ete da ose・ate sevaju・i bol.

Ovo je glavni znak koji ukazuje na purulentni gnojni oblik artritisa. To zna・i da negde unutar lakatnog zgloba postoji gnoj koji mora da se odstrani. Osteoartriti・ni bol je blag i javlja se samo prilikom potpunog savijanja i ispravljanja ruke.

Bol u zglobu lakta

Prilikom pomeranja ruke ・esto mo転ete da ・ujete krckanje u lakatnom zglobu. Postepeno se pokretljivost lakatnog zgloba smanjuje, a potpuno savijanje ili ispravljanje ruke postaje veoma ote転ano. U ozbiljnijim slu・ajevima, ruka ・e stalno biti blago savijena.

U ovom stadijumu lakatni zglob po・inje da se deformi邸e, premda zahva・eni zglob ne・e biti previ邸e bolan i ne・e biti ose・aja 転arenja. Za giht je tipi・an iznenadan, uporan napad bola koji mo転e da traje nekoliko dana. Zglobovi oti・u, crvene, vru・i su i kruti.

Bol u zglobu ruke – uzroci i liječenje | Kreni zdravo!

Do ovoga dolazi usled nakupljanja velike koli・ine urinske mokra・ne kiseline u krvi i 邸upljinama zglobova. Bolest mo転e da se javi i nakon uzimanja lekova koji pove・avaju nivo urinske kiseline. Da biste izle・ili giht, morate se pridr転avati posebnog na・ina ishrane. Kada imate napad gihta, tra転ite od lekara da vam prepi邸e lekove protiv bolova. Ovo oboljenje se javlja kod osoba svih 転ivotnih dobi usled preoptere・enja ili povrede tetive podlaktice.

Karakteristika ovog oboljenja je bol u lakatnom zglobu usled optere・enja ruke prilikom no邸enja te邸kih predmeta ili podizanja tereta. Okida・ bola su i pokreti koji se izvode sa rotacionom silom, na primer, kada se koriste alati kao 邸to su kle邸ta, klju・evi, 邸rafciger i sli・no, kao i usled bavljenja sportovima, kao 邸to su ・・lomljenje ruke・・, tenis i drugi. Uobi・ajeni svakodnevni pokreti pri kojima se lakat savija ili ispravlja, a koji se izvode bez optere・enja ili otpora, ne izazivaju nelagodu i bol.

Bol se ne ose・a ni prilikom mirovanja niti kada se ruka ne pomera. Ako imate epikondilitis, pokretljivost lakatnog zgloba je nepromenjena.

Bol u zglobu lakta

Spolja va邸 lakat izgleda savr邸eno zdravo i nema otoka. Kada lekar opipava lakat, bol ・ete ose・ati samo u zglobnim kondilima. To su ko邸tana ispup・enja koja se nalaze sa obe strane lakatnog zgloba.

Medijalni epikondilitis je sli・an lateralnom epikondilitisu teniskom laktu. Uprkos nazivu ・・golferski lakat・・, medijalni epikondilitis se ・esto javlja kod osoba koje nemaju nikakve veze sa golfom.

Teniski lakat lateral epicondylitis predstavlja bolno stanje koje nastaje zbog o邸te・enja tetiva mi邸i・a koji ispru転uju 邸aku i prste. Obi・no nastaje zbog dugotrajnog preoptere・enja mi邸i・a i tetiva.

Golferski lakat : Tako・e se naziva i medial epicondylitits ・・ predstavlja povredu koja nastaje dugotrajnom aktivno邸・u, bolje re・eno preteranim kori邸・enjem i ponavljanjem gotovo istih pokreta. Dislocirani lakat ・・ jedna od kostiju koja ・ini lakat tokom udarca se deformi邸e, a jedan od naju・estalijih uzroka je kada ispru転imo ruku u trenutku pada.

Prelomi lakta ・・ slomljeni lakat brzo oti・e, pokreti postaju ograni・eni, a svaki pokret izaziva prodornu bol.

Međutim, pomažu znatno poboljšati život pacijenta..

Va転no je ruku dr転ati mirno i oti・i hitno u bolnicu kako bi lakat bio mobilisan. Kontuzija lakta ・・ simptomi su: modrice, osetljivost na dodir, lakat je nate・en, a bol je verovatno uzrokovana padom ili udarcem na lakat. Dobro je staviti led na to podru・je kako bi se bol ubla転ila. Osteoartritis : Gubitak hrskavice tokom vremena, pa kada hrskavice nema kosti se trljaju jedna od drugu i uzrokuju kako bol tako i uko・enost.

Rizik obolevanja je ve・i tokom starenja. Reumatoidni artritis : Autoimuna bolest koja uzrokuje upalu zglobova i stvara prili・no o邸tar bol. Bol je prisutna ne samo ukoliko ste aktivni, ve・ i u stanju mirovanja. Smanjena snabdevenost krvi u laktu Infekcije lakatnog zgloba : celulitis, stvaranje apscesa ili druga infekcija. Uticaj artritisa na bol u laktovima Na va邸 lakat mogu uticati razli・ite vrste artritisa kao i na bilo koji drugi zglob u va邸em telu.

Krutost mo転e biti uzrokovana: osteoartritisom prelomom lakta zapaljenjem u zglobu npr. Svi oni simptomi karakteristi・ni su i za reumatoidni artritis. Prilago・avanje va邸ih pokreta kako bi izbegli bol u laktovima Prva stvar koju treba uraditi ako imate bol u laktovima je promena ili prilago・avanje bilo kog pokreta koji mogu uzrokovati simptome ili ga pogor邸ati. Nano邸enje tople obloge na bolno mesto mo転e olak邸ati bol i krutost.

Tako・e, mo転e biti koristan i led, na primer kesa smrznutog gra邸ka. Ve転be za zglobove Da bi spre・ili slabljenje zglobova u laktovima i samih mi邸i・a, preporu・ujemo da se ne odmarate vi邸e od nekoliko .