Zglobovi glave

Zglobne veze ligamenta su snopovi, trake vezivnog tkiva koji pojačavaju zglobne čahure doprinoseći čvrstini i stabilnosti zgloba. Ligamenti pasivno učvršćuju zglobove, tako da ograničavaju njihovu pokretljivost. Vezivno-hrskavične ploče su umetnute između zglobnih površina, i imaju ulogu da svojim oblikom prilagođavaju nesrazmernost zglobnih površina, a svojom elastičnošću ublažavaju pritisak na zglobne površine. Mogu biti u obliku zglobnog koluta discus articularis koji je nalik okrugloj ploči, u vidu meniskusa meniscus koji je polumesečastog oblika ili su u vidu kružne čašične usne labrum koja je prstenastog oblika i koja proširuje jednu od zglobnih površina.

U predelu glave su nepokretni zglobovi, i to uglavnom, šavovi suturae. Jedini pokretni zglob glave je donjovilični zglob articulatio temporomandibularis kojim se spaja glava donje vilice caput mandibulae sa viličnom jamom slepoočne kosti fossa mandibularis.

Zglobovi glave sa vratom su gornji art. Zglob kičmenog stuba articulationes vertebrale. Ovi zglobovi su spojevi pršljenskih tela i zglobnih nastavaka dva susedna oršliena artt. Zglob pršljenskih tela articulatio intervertebralis je spoj između tela dva susedna pršljena, između kojih je umetnut vezivno-hrskavičavi kolut discus intervertebralis.

Međupršljenski kolut se sastoji iz obodnog, vezivnog prstena anulusfibrosus i središnjeg, mekanog jedra nucleus pulposus. Ove spojeve pojačavaju, skoro čitavom dužinom kičmenog stuba, prednja lig.

Pokreti kičmenog stuba su pregibanje flexio, opružanje extensio, bočno savijanje lateroflexio i uvrtanje torsio kičmenog stuba. Zglobovi gornjeg ekstremiteta articulationes membri superioris.

Zglobove gornjeg ekstremiteta ili ruke, čine zelobovi ramenog poiasa articulationes cinguli pectoralis i zglobovi pokretnog dela ruke articulationes membri superioris liberi. Zglobovi ramenog pojasa su ključno-natpiećni art. Zglobovi slobodnog dela ruke su rameni zglob art.

Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice. Zglobne površine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljašnjem uglu lopatice je čašična jama cavitas glenoidelis.

Čašičnoj jami je kao pridodat vezivno-hrskavični prsten, čašična usna labrum glenoidale koja proširuje i produbljuje zglobnu površinu. Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju kljunsko-ramenjačna veza lig.

Fecha en que fue cargado Oct 22,

Zglob ramena je najpokretljiviji zglob čovečijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opružanje extensio, odvođenje abductio, privođenje adductio, unutrašnje obrtanje uvrtanje i spoljašnje obrtanje izvrtanje.

Povezivanjem većine navedenih pokreta moguće je i kružno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlakta sa podlaktom.

To ie složen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima žbice radius i lakatne kosti ulna. U njegov sastav ulaze tri zgloba, ramenjačno-lakatni zglob art. Veze zglobne čahure su unutrašnja lig. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opružanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio. Zglob ručja articulatio radiocarpalis je spoj između podlakta i šake. U ovom složenom zglobu spajaju se donji okrajak žbice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ručja, čunaste os scaphoideum i polumesečaste os lunatum.

Između zglobnih površina je vezivno-hrskavićni kolut discus articularis. Zglobnu čahuru pojačavaju, prednje zglobne veze, pobočne veze i zadnja veza. U zglobu ručja izvode se pokreti pregibanja flexio, opružanja extensio, odvođenja abductio i privođenja adductio. Povezivanjem nabrojanih pokreta moguć je pokret kružnog kretanja circumductio.

Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris. Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karličnog pojasa articulationes cinguli pelvici i zglobove slobodnog dela noge articulationes membri inferioris liberi. Zglobovi karličnog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsno-bedreni zglob art. Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka art.

Zglob kuka articulatio coxae je spoj izmedu karlične kosti os coxae i gornjeg okrajka butne kosti femur. Zglobne površine su polumesečasta zglobna površina facies lunata na čašici acetabulum karlične kosti i glava butne kosti caput femoris. Polumesečastu zglobnu površinu proširuje i produbljuje vezivno-hrskavični prsten, čašična usna labrum acetabulare. Zglobnu čahuru capsula articularis čini spoljašnja, vezivna opna membranu fibrosa i unutrašnja, sinovijalna opna membrana synovialis. Unutar zglobne čahure, u zglobnoj šupljini, nalazi se veza glave butne kosti lig.

Zglobne veze koje pojačavaju zglobnu čahuru su bedreno-butna veza lig. Zglob kuka je dobro pokretan. U njemu se izvode pokreti pregibanja flexio, opružanja extensio, privodenja adductio, odvođenja abductio, i pokreti unutrašnjeg i spoljašnjeg obrtanja rotatio. Zglob je spoj između dvije kosti. Građa zgloba uvjetuje vrstu i opseg kretnji koji se mogu vršiti u zglobu.

Zglobovi glave

Neki zglobovi, kao oni između kostiju lubanje, zvani šavovi, nisu pokretni u odraslih osoba. Drugi zglobovi imaju veći opseg kretnji. Primjerice, u ramenom zglobu, koji se sastoji od kugle i čašice, moguća je unutrašnja i vanjska rotacija okretanje oko uzdužne osi kao i kretnje naprijed natrag i u stranu. U lakatnom zglobu i zglobovima prstiju ruke i noge moguće je izvršiti samo pregibanje fleksiju i ispružanje ekstenziju. Ostali dijelovi zglobova osiguravaju stabilnost i smanjuju mogućnost oštećenja struktura uslijed dugotrajne upotrebe.

Zglob je također prekriven tkivom sinovijalno tkivo koje ga oblaže sa svih strana tvoreći zglobnu čahuru. Stanice u sinovijalnom tkivu proizvode prozirnu tekućinu sinovijalna tekućina koja ispunjava zglobnu čahuru i dodatno smanjuje trenje i olakšava kretnje. Mišići su snopovi vlakana koji se mogu kontrahirati.

Anatomija čoveka

Mišići kostura, koji su odgovorni za držanje tijela i kretnje, imaju polazišta i hvatišta na kostima i u skupinama okružuju zglobove.

Primjerice, mišić koji pregiba lakatni zglob biceps je antagonist mišiću koji ga ispruža triceps. Tetive, čvrsti snopovi vezivnog tkiva, pričvršćuju kraj mišića za kost. Ligamenti, koji su slično tkivo, okružuju zglobove i povezuju dvije kosti. One pomažu u učvršćivanju i stabilizaciji zgloba, dozvoljavajući pokrete samo u određenim smjerovima. Burze su vreće ispunjene tekućinom koje dodatno ublažavaju trenje između dvije susjedne strukture koje bi se u protivnom uslijed međusobno.