Zglob glave i vrata

Pokretni zglobovi diarthroses s. Kod ovih zglobova postoje glavni i sporedni elementi zgloba. Glavni elementi zgloba su zglobne površine, zglobna čahura i zglobna šupljina. Zglobne površine fades articulares su delovi kosti čiji su oblici međusobno prilagođeni i obloženi tankim slojem zglobne hrskavice cartilago articularis. Zglobna čahura je čvrsta vezivna opna koja obuhvata u celini zglobne površine. Izgrađuju je dva lista, spoIjašnji, vezivni membrana flbrosa i unutrašnji, sinovijalni membrana synovialis.

Arthrologija - Sportska medicina - Teorija sporta - gojaznst.monster

Zglobna šupljina cavitas articularis je uzani prostor koji se nalazi unutar zglobne čahure. Ovaj prostor je ispunjen malom količinom sluzave tečnosti koju luči sinovijalni list, a koja obezbeđuje ishranu zglobnih hrskavica i smanjuje trenje zglobnih površina.

Sporedni elementi zgloba su zglobne veze i vezivno-hrskavične ploče. Zglobne veze ligamenta su snopovi, trake vezivnog tkiva koji pojačavaju zglobne čahure doprinoseći čvrstini i stabilnosti zgloba.

 • Zglobne veze ligamenta su snopovi, trake vezivnog tkiva koji pojačavaju zglobne čahure doprinoseći čvrstini i stabilnosti zgloba.
 • Ligamenti pasivno učvršćuju zglobove, tako da ograničavaju njihovu pokretljivost. Vezivno-hrskavične ploče su umetnute između zglobnih površina, i imaju ulogu da svojim oblikom prilagođavaju nesrazmernost zglobnih površina, a svojom elastičnošću ublažavaju pritisak na zglobne površine.

  Mogu biti u obliku zglobnog koluta discus articularis koji je nalik okrugloj ploči, u vidu meniskusa meniscus koji je polumesečastog oblika ili su u vidu kružne čašične usne labrum koja je prstenastog oblika i koja proširuje jednu od zglobnih površina. U predelu glave su nepokretni zglobovi, i to uglavnom, šavovi suturae.

  Jedini pokretni zglob glave je donjovilični zglob articulatio temporomandibularis kojim se spaja glava donje vilice caput mandibulae sa viličnom jamom slepoočne kosti fossa mandibularis. Zglobovi glave sa vratom su gornji art. Zglob kičmenog stuba articulationes vertebrale.

  Ovi zglobovi su spojevi pršljenskih tela i zglobnih nastavaka dva susedna oršliena artt. Zglob pršljenskih tela articulatio intervertebralis je spoj između tela dva susedna pršljena, između kojih je umetnut vezivno-hrskavičavi kolut discus intervertebralis. Međupršljenski kolut se sastoji iz obodnog, vezivnog prstena anulusfibrosus i središnjeg, mekanog jedra nucleus pulposus.

  Ove spojeve pojačavaju, skoro čitavom dužinom kičmenog stuba, prednja lig. Pokreti kičmenog stuba su pregibanje flexio, opružanje extensio, bočno savijanje lateroflexio i uvrtanje torsio kičmenog stuba. Zglobovi gornjeg ekstremiteta articulationes membri superioris.

  Zglobove gornjeg ekstremiteta ili ruke, čine zelobovi ramenog poiasa articulationes cinguli pectoralis i zglobovi pokretnog dela ruke articulationes membri superioris liberi. Zglobovi ramenog pojasa su ključno-natpiećni art. Zglobovi slobodnog dela ruke su rameni zglob art. Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice. Zglobne površine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljašnjem uglu lopatice je čašična jama cavitas glenoidelis.

  Čašičnoj jami je kao pridodat vezivno-hrskavični prsten, čašična usna labrum glenoidale koja proširuje i produbljuje zglobnu površinu. Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju kljunsko-ramenjačna veza lig.

  Zglob ramena je najpokretljiviji zglob čovečijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opružanje extensio, odvođenje abductio, privođenje adductio, unutrašnje obrtanje uvrtanje i spoljašnje obrtanje izvrtanje. Povezivanjem većine navedenih pokreta moguće je i kružno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlakta sa podlaktom. To ie složen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima žbice radius i lakatne kosti ulna.

  U njegov sastav ulaze tri zgloba, ramenjačno-lakatni zglob art. Veze zglobne čahure su unutrašnja lig. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opružanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio.

  Zglob glave i vrata

  Zglob ručja articulatio radiocarpalis je spoj između podlakta i šake. U ovom složenom zglobu spajaju se donji okrajak žbice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ručja, čunaste os scaphoideum i polumesečaste os lunatum. Između zglobnih površina je vezivno-hrskavićni kolut discus articularis. Zglobnu čahuru pojačavaju, prednje zglobne veze, pobočne veze i zadnja veza. U zglobu ručja izvode se pokreti pregibanja flexio, opružanja extensio, odvođenja abductio i privođenja adductio.

  Povezivanjem nabrojanih pokreta moguć je pokret kružnog kretanja circumductio. Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris. Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karličnog pojasa articulationes cinguli pelvici i zglobove slobodnog dela noge articulationes membri inferioris liberi. Zglobovi karličnog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsno-bedreni zglob art.

  Ovi zglobovi su spojevi i pršljenskih tela i zglobnih nastavaka dva susedna pršljena. Zglob pršljenskih tela articulatio intervertebralis je spoj između tela dva susedna pršljena,između kojih je umetnut vezivno-hrskavičavi kolut anulus fibrosus i središnjeg,mekanog jedra nucleus pulposus.

  Ove spojeve pojačavaju,skoro čitavom dužinom kičmenog stuba,prednja ligament  longitudinale anterius i zadnja uzdužna veza ligament longitudinale posterius. Pokreti kičmenog stuba su pregibanje flexio,opružanje extensio,bočno savijanje lateroflexio i uvrtanje torsio kičmenog stuba. Efridol- antinflmator je ne-steroidni lek  sa analgetičkim svojstvima.

  Koristio se za lečenje akutnog bola, simptomatski tretman osteoart