Zglobovi ruke anatomija

Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Ljudevita Gaja 2, Krapinske Toplice OIB: Žiro račun: HR kod Privredne banke Zagreb d. Politika kvalitete i zaštite okoliša.

Zglobovi ruke anatomija

RUČNI ZGLOB Ručni zglob je, kao i ostatak ruke u funkciji šake. Pročitajte naše najnovije objave. Pratite nas na društvenim mrežama. Sva prava pridržana. Početna O nama Usluge Novosti Kontakt. Među njima su radijalni nerv, koji inerviše nadlanicu i podrušje između palca i srednjeg prsta, medijalni nerv koji se grana u četiri manja nerva koji inervišu palac i sledeća tri prsta; i ulnarni nerv koji inerviše mali prst i spoljašnju polovinu domalog prsta.

Najčešća stanja koja se javljaju u vezi sa zglobom šake su sindrom karpalnog tunela i osteoartritis. Sindrom karpalnog tunela odnosi se na stanje koje karakterišu bol, ukočenost i trnjenje zgloba šake. Osteoartritis je stanje koje dovodi do destrukcije zgloba zbog degeneracije hrskavice i promena u kostima. U oba slučaja, neophodno je potražiti lekarsku pomoć kako bi se odredilo odgovarajuće lečenje i sprečilo pogoršanje. Zglob povezuje šaku sa podlakticom, omogućavajući istovremeno brojne pokrete šake.

Opružači zgloba omogućavaju podizanje šake i rotaciju zgloba. Rados Savic. Darko Marjanović. Voir plus. Aucun téléchargement. Vues Nombre de vues. Actions Partages. Aucune remarque pour cette diapositive. mr sci.

Zglobovi ruke anatomija

dr Jelena Zvekić-Svorcan Student Nataša Igić 2. Donja strana, baza okrajka kosti - konkavna i trouglastog oblika, vrh odgovara vrhu processus styloideus radii. Deo je gornje zglobne površine zgloba ručja —facies articularis carpalis. U potpunosti odvaja glavu ulne od kostiju ručja. Gornja strana koluta se zglobljava sa donjom zglobnom površinom glave ulne i sastavni je deo art. radioulnaris distalis. Donjom stranom kolut se zglobljava sa unutrašnjim delom os lunatum i os triquetrum i na taj način pripada zglobu kostiju podlakta i kostiju ručja - art.

carpus kosti doručja ossa metacarpi s. metacarpus kosti prstiju ossa digitorum s. digiti manus  Nazivi prstiju : palac digitus primus — polex kažiprst digitus secundus — index srednji prst digitus tertius — digitus medius domali prst digitus quartus - digitus anularis mali prst digitus quintus — digitus minimus  Strane šake : prednja— palma manus zadnja— dorsum manus 4.

Bočno ograničen: lateralno — tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis trapezii medijalno - os pisiforme, hamulus ossis hamati Na ispupčenjima se pripaja retinaculum musculorum flexorum, tako žleb postaje koštano vezivni kanal ručja canalis carpi kroz koji prolaze tetive pregibača prstiju i šake i n.

Canalis carpi 6. caput ossis metacarpi  Obeležavaju se rednim brojevima I — V od spolja ka unutra  Tip dugih kostiju ossa longa  Formiraju doručje metacarpus  Između sebe ograničavaju međukoštane prostore spatia interossea metacarpi ima ih 4, ispunjeni su međukoštanim mišićima mm. interossei  Na kostima se razlikuju: - trostranoprizmatično telo corpus ossis metacarpi - gornji okrajak basis ossis metacarpi - donji okrajak caput ossis metacarpi caput corpus basis 7.

Zglobovi šake articulationes manus Zglob šake sa podlaktom art. radiocarpalis Međusobni spojevi kostiju šake Zglobovi kostiju ručja artt. intercarpales Zglobovi kostiju proksimalnog reda ručja Zglobovi kostiju distalnog reda ručja Srednji zglob ručja art. mediocarpalis Zglobovi kostiju doručja Zglobovi kostiju ručja sa kostima doručja artt.

carpometacarpales Međusobni zglobovi kostiju doručja artt. intermetacarpales Zglobovi kostiju doručja sa falangama prstiju artt. metacarpophalangeae Zglobovi članaka prstiju Gornji zglobovi članaka prstiju PIP artt. proximales interphalangeae Donji zglobovi članaka prstiju DIP artt. distales interphalangeae ZGLOB RUČJA art.

radiocarpalis Zglobne površine Gornja Distalni okrajak radijusa f a c i e s a r t i c u l a r i s c a r p a l i s Donja površina d i s c u s a r t i c u l a r i s Donja proksimalne strane kostiju o s s c a p h o i d e um o s l u n a t um o s t r i q u e t r um Zglobna čaura capsula articularis Fibrozna opna membrana fibrosa Pripaja se na ivice zglobnih površina, obodnu ivicu zglobnog koluta i nastavlja se vezivnom opnom distalnog radioulnarnog zgloba Sinovijalna opna membrana synovialis U potpunosti zatvara zglobnu šupljinu, luči sinovijalnu tečnost radiocarpalis Zglobne veze Prednje l i g.

r a d i o c a r p a l e p a lma r e processus styloideus radii, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum l i g. u l n o c a r p a l e p a lma r e processus styloideus ulnae, discus articularis, os lunatum, os triquetrum, os capitatum Zadnje l i g. r a d i o c a r p a l e d o r s a l e zadnja strana donjeg okrajka radijusa, os lunatum, os triquetrum l i g.

u l n o c a r p a l e d o r s a l e processus styloideus ulnae, os triquetrum Bočne l i g. c o l l a t e r a l e c a r p i u l n a r e processus styloideus ulnae, os pisiforme i os triquetrum radiocarpalis Vrsta zgloba Ar t.

mediocarpalis Prednje zglobne veze Zadnje zglobne veze Bočne zglobne veze flexor carpi radialis m.

flexor carpi ulnaris m. flexor digitorum superficialis m. flexor digitorum profundus extensor carpi radialis longus et brevis  m. extensor carpi ulnaris  m. Prikazani proizvodi su primeri opreme. Da li vam proizvod zaista odgovara i da li možete potpuno da iskoristite njegovu funkcionalnost zavisi od brojnih faktora.

Između ostalog, vaše fizičko stanje, kondicija i detaljno medicinsko ispitivanje su presudni. Vaš doktor ili ortopedski tehničar će odlučiti koja vam oprema najviše odgovara.

Rado ćemo vam pružiti podršku. Početna Ortotika Kliničke slike i simptomi Tegobe sa ručnim zglobom. Rešenja za mobilnost. Tegobe s ručnim zglobom Mogući uzroci tegoba s ručnim zglobom su brojni. Pokazatelji Dijagnoza Terapija. Pokazatelji Osteoartritis Trošenje ručnog zgloba osteoartritis je trošenje hrskavice koja prekriva površine zgloba. Mogu se javiti sledeći simptomi: Ukočenost zglobova, naročito ujutru Oticanje zglobova Bol u toku kretanja i mirovanja Gubitak snage Škripanje u zglobu Hipertermija preterana toplota Lokalni bol usled pritiska.

Reumatoidni artritis Reumatoidni artritis je autoimuni poremećaj; njegovi uzroci još nisu poznati. Prenaprezanje Prenaprezanje često rezultira iritacijom ručnog zgloba. Tenosinovitis Upala tetive i omotača tetive je vrlo često oboljenje s kojim je većina ljudi danas upoznata. Obolele osobe pate od sledećih simptoma: Bol usled pritiska duž tetiva i mišića Hipertermija preterana toplota, otok i crvenilo Bol izazvan naprezanjem Zadebljanje obolele tetive.

Nestabilnost Osećaj nestabilnosti u ručnom zglobu prvenstveno pogađa žene između 20 i 40 godina starosti i rezultat je nestabilnosti ligamenata ili prenaprezanja. Sindrom karpalnog tunela Sindrom karpalnog tunela se odnosi na "prikleštene nerve" u šaci.