Jednoosovinski zglobovi

Extremitas distalis ima 1 zglobni dio condylus humeri i 2 nezglobna epicondylus lateralis et medialis. Zglobni dio ine condylus humeri, capitulum humeri i trochlea humeri.

Na prednjoj strani donjeg kraja nalaze se 2 jamice u koje ulaz prednji dijelovi radiusa i kljunasti nastavak ulne pri fleksiji podlaktice. Na stranjoj strani je duboka jama fossa olecrani u koju ulazi olecranon ulne prilikom ekstenzije podlaktice. Corpus radialis je trostrano tijelo radiusa, facies anterior, posterior et lateralis.

Sa prednje strane polaze flexori podlaktice. Ima 2 okrajka gornji i donji. Na gornjem je caput radii, collum radii. Circumferentio articularis zglobna plotina valjkastog oblika uzglobljuje se sa incisurom radialis na ulni inei gornj radio-ulnarni zglob. Ispod collum radii je tuberositas radii na koju se hvata m biceps brachii. Distalni okrajak je vei, na njemu vidimo procesus styloideus gdje se nalazi hvatite m brachoradialisa.

Sa donje strane su zglobne plotine za karpalne kosti. Medialno je incisura ulnaris koja sa circumferencijom articularis na ulni ini donji radio-ulnarni zglob. Sa stranje strane donjeg okrajka su 4 karpalna kanala. ULNA Kost podlaktice smjetena medialno. Ima trostrano tijelo facies anterior, medialis et posterior, dva okrajka extremitas proximalis et distalis. Na gornjem su 2 izrataja prednji i stranji. Stranji je olecranon koji se uzglobljava sa humerusom u fossi olecrani, a za njega se hvata tetiva m triceps brachii.

Prednji dio je procesus coronoideus i zglobna plotina incisura trochlearis semilunaris koja se uzglobljava sa humerusom. Tuberositas ulnae kvrica za koju se hvata m brachialis. Lateralno je incisura radialis gdje s uzglobljava sa circumfrentio articularis na radiusu inei gornji radio-ulnarni zglob.

Donji okrajak je manji, ima procesus styloideus i caput ulnae. Caput ulnae sa svojom circumferentio articularis se uzglobljuje sa incisurom ulnaris na radiusu ini donji radio-ulnarni zglob. Kosti ruke ake dijele se na ossa carpi kosti ruja, ossa metacarpi kosti doruja i ossa digitorum kosti prstiju. Proximalno su: os scaphoideum unjasta, os lunatum polumjeseasta, os triquetrum troroglja, os pisiforme grakasta. Distalno su: os trapezium trapezna, os trapezoideum trapezoidna, os capitatum glaviasta, os hamatum kukasta.

Polex palac, Index kaiprst, Medius srednjak, Anularis prstenjak, Minimus mali. A u pes stopalu ima 26 kostiju: 7 u ossa tarsi noju, 5 u ossa metatarsi donoju i 14 u ossa digitorum pedis prstima. Ima alla ossis ilii krila, zavrava sa crista iliaca cartilaginea. Vanjska strana krila podijeljena je sa tri linije: linea glutealis anterior,inferior et posterior na glutealne brazde sa kojih polaze m.

Crista iliaca zavrava sa spina iliaca posterior - superior et inferior i spina iliaca anterior - superior et inferior. Sa gornje strane polazi m. Na crista iliaca od spolja prema unutra hvataju se 3 miia: M obliquus externus abdominis, M obliquus internus abdominis i M transversus abdominis.

OS ISCHII Sjedalna kost svojim corpusom ini stranji dio acetabuluma, na corpusu je tuber ischiadicum na koji se pripajaju M semitendinosus, M semimemranosus, m biceps femoris caput longum.

Ramus ossis ischii ograniava otpozada otvor karline kosti foramen obturatum. Od zadnje ivice corpusa medialno, prema nazad, ukoso je spina ischiadica koja razdvaja 2 sjedalna usjeka incisura ischiadica major, gornji, vei, od donjeg incisura ischiadica minor, manji.

In vivo ove incisure premouju ligamentum sacrotuberale i ligamentum sacrospinale inei foremen ischiadicus majus et minus. Kroz vei prolazi m piriformis, a kroz manji m obturator internus. M pirformis svojim prolaskom kroz foramen majus ini 2 otvora: foramen infrapiriforme i foramen suprapiriforme. Kroz f suprapiriforme prolazi a v n gluteus superior, kroz f infrapiriforme a v n gluteus inferior, n 9 ischiadicus i n cutaneus femoralis posterior. OS PUBIS Preponska kost, stidna kost ima corpus i dvije grane, gornju i donju, ramus superior et inferior koji meusobno ine ugao i sprijeda ograniavaju otvor.

Na mjestu gdje se spajaju ramusi na unutranjoj strani je zglobna plotina facies symphsialis za uzglobljavanje izmeu pubinih kostiju.

Jednoosovinski zglobovi

Naprijed se zavrava sa preponskom kvricom tubereculum pubicum. Donja strana se spaja sa os ischii, u tom dijelu se hvataju miii adductori. Kroz canalis obturatorius prolaze n obturatorius i arterija obturatoria.

Crijeva, vesica urinaria, ductus deferens, a kod ena i vagina i uterus. Pelvis je graen od kotanog dijela: os coxae, os sacrum i os coccigis; od ligamentnog dijela: L sacrotuberale, L sacrospinale, L inguinale i L iliolumbale. Razlikujemo pelvis major i pelvis minor. Pelvis major ine alae ossis ilii.

L iliolumbale, L inguinale i 5 lumbalni prljen, u tom dijelu se nalaze crijeva. Pelvis minor, gornja granica je linea arcurata ili linea terminalis koju ine os ilium i os pubis. Bone strane ini acetabulum i kosti koje izlaze iz njega. Stranju stranu ini os sacrum i os coccyigis. Izlaz je exitus pelvis. Aditus pelvis kod mukaraca je u obliku srca, akod ena je ovalan. Ugao izmeu 5 lumbalnog prljena i 1 sakralnog je Promontroium.

Kod mukaraca spoj izmeu dvije ossos pubis jeotar i naziva se angulus pelvis, a kod ena je u obliku luka i naziva se arcus pelvis. Na karlici razlikujemo nekoliko dijametara: sagitalis, transversa, konjugata koji mora biti vei od 9,5 cm kod ene pred porod inae je indiciran carski rez.

Duga kost natkoljeice, bedrena kost, ima corpus i 2 okrajka, gornji i donji extremitas, epifize. Na vanjsku stranu corpusa koja je glatka i konveksna hvata se m quadriceps femoris. Unutranja strana je konkavna nalazi se linea aspera koja im 2 usne labium laterale et mediale.

Na labium latrale hvata se m vastus lateralis a na labium mediale m vastus medialis, m additor brevis, m addutor longus, m addutor magnus.

Corpus se prema gore nastavlja u vrat collum femoris. Na glavi, caput femoris je fovea capitis femoris koja dolazi u zglob sa acetabulumom inei zglob kuka Articulatio cocsae. Ispod vrata su dvije kvrge trohanter major et minor. Na unutranjoj strani velikog je fossa trochanterica.

Na trochanterima se pripajaju miii bedra i to na trochanter major m gluteus medius et minimus, na trochanter minor m iliopsoas, a na trochanter tertius m gluetus maximus. Sa prednje strane colluma je Linea intertrochanterica na koju se hvata ligamentum ileofemorale.

Distalni kraj ima 2 kondila condylus lateralis i condylus medialis koji se uzglobljavaju sa kondilima na tibii gradei koljeno. Sa unutranje strane je fossa intercondylaris, iznad je facies poplitea. Iznad tijla kondila je fossa patelaris, a pri maximalnoj extenziji patela dolazi u fossa suprapatelaris. Je medialna kost potkoljenice, ima corpus i dvije dijafize. Tijelo je trostrano: facies medialis, lateralis i posterior.

Ima tri ugla: margo medialis, anterior i interosseus. Gornji kraj ima 2 zglobne plotine condilus medialis i lateralis koji se uzglobljavaju sa femurom. Izmeu nih su dva polja area intercondylaris anterior i posterior, a u sredini je tuberculum intercondylare mediale i laterale.

Sa kondila polaze meniskus medialis i lateralis i krini ligamemti, ligamentum cruciatum anterius i posterius. Meniskusi ne daju koljenu da ide lijevo i desno, a ligamenti naprijed i nazad. Sa prednj strane je tuberositas tibie na koji se hvata ligamentum patele, zavrava se tetiva m qadratus femoris. Na distalnom kraju je maleolus medialis koji je u kontaktu sa talusom, sa unutranje strane je facies articularis inferior i sulcus tibialis kroz koji idu zavrne tetive flexora stopala.

Je druga kost potkoljenice, ima trostrano tijelo sa tri ruba. Sa strane polaze miii flexori i extenzori i peronalni miii.

Zglob lakta art. cubiti elbow joint

Corpus prelazi u collum, pa u caput fibule gdje se nalazi facies capitis fibule, zglobna plotina koja se uzglobljava sa tibiom. Glava zavrava sa apex capitis fibule na koji se hvata m biceps femoris. Oko collum fibulae ide n fibularis communis. Distalno je maleolus lateralis koji se sa vanjske strane uzglobljava sa talusom.

Trouglastog je oblika, vrh joj je okrenut prema gore, a od vrha se prua ligamentum patelae koji nastavlja tetivu m qadricepsa. Zglobna plotina je facies articularis, a na zadnjoj strani je podijeljena grebenom na 2 polja od kojih je spoljnje vee.

Kosti noja grupiu se u 2 reda prednji i stranji. Ima ih 7. U prednjem redu je 5 kostiju: lateralno, ispred petne kosti je os cuboideum kockasta, medialno je os naviculare unasta i ispred .