Metatarzofalangealni zglobovi

MTF zgloba te artrodeza 1. MTF zgloba koja se može izvesti ili otvorenim načinom ili artroskopski potpomognuto. U bolesnika s početnim stadijima haluksa rigidusa najupotrebljavanija metoda operacijskog liječenja jest keilektomija.

Metatarzofalangealni zglobovi

Iako se isprva pod tim nazivom razumijevalo samo odstranjenje osteofita s dorzalnog ruba baze proksimalnog članka palca i s dorzalne strane glave 1. MT kosti, DuVries je godine istaknuo da se ovisno o intraoperacijskom nalazu tijekom tog zahvata uz navedeno mogu izvesti i sinoviektomija zgloba, odstranjenje prisutnih slobodnih zglobnih tijela, čišćenje prisutnih koštano-hrskavičnih oštećenja zglobnih ploština 1.

MTF zgloba te opuštanje zglobne čahure. MT kosti prilikom zahvata. MTF zglob postat će nestabilan pa se tada proksimalni članak nožnog palca može subluksirati.

Izvješća upozoravaju da je keilektomija kirurška metoda koja u dobro odabranim slučajevima završava izvrsnim rezultatom u pogledu nestanka boli te poboljšanja pokretljivosti palca, i to nakon višegodišnjeg praćenja.

MTF zglobu, odnosno o samo 2 dobra rezultata od 5 operiranih u kojih su bile prisutne degenerativne promjene u 1. Debnath i sur. No, izvijestili su i da su u tri bolesnika nakon praćenja duljeg od dvije godine morali zbog ponovne pojave boli izvesti novi zahvat i u tim su slučajevima bolesnicima ugradili potpune proteze 1.

Kao što smo već istaknuli artrodeza se 1. MTF zgloba može izvesti i uz pomoć artroskopije. Pritom se savjetuje tijekom artroskopskog dijela zahvata rabiti sva tri standardna ulaza jer se tada mogu potpuno očistiti zglobne ploštine od preostale degenerativno promijenjene zglobne hrskavice i time dobiti optimalno oblikovane koštane površine na glavi 1. MT kosti i na proksimalnom članku palca. No, taj način artrodeze 1.

MTF zgloba nije zasad široko prihvaćen. Iako je OCD glave 1. MT kosti potaknuo razvoj artroskopske kirurgije 1. MTF zgloba, ipak valja naglasiti da koštano-hrskavično oštećenje 1.

MTF zgloba nije najčešća indikacija za artroskopski zahvat, što je razvidno iz objavljenih većih serija. Tako su, primjerice, Van Dijk i sur. Koštano-hrskavično oštećenje 1. MTF zgloba može se očitovati kao OCD glave 1. MT kosti, i to u prvom redu u adolescenata, odnosno u uznapredovalim slučajevima haluksa rigidusa kao hrskavično ili koštano-hrskavično oštećenje na zglobnoj ploštini glave 1. MT kosti, na zglobnoj ploštini proksimalnog članka palca, a može se javiti i na obje zglobne ploštine istodobno.

 • Mogu vam reći, da čovjek sve može kad hoće, zato samo upornost i vjera u bolje sjutra dovodi do rezultata.
 • Transverzalna poprečna r.
 • Metakarpofalangealni zglobovi šake su sferični zglobovi sa složenom strukturom.
 • Širi se preko brazde zgloba i pretvara ga u ručni kanal, gdje prolaze savitljive tetive i srednji živac.
 • Bojanić i sur. godine dva bolesnika 3 operirana nožna palca kojima su uz artroskopski pristup u 1. MTF zglob za liječenje OCD-a glave 1.

  MSD priručnik dijagnostike i terapije: Bol metatarzofalangealnog zgloba

  MT kosti rabili tehniku mikrofraktura Figure 3. Budući da se tim načinom operiranja, jednako kao i na drugim zglobovima, postižu dobri rezultati, danas najveći broj autora savjetuje uz artroskopski pristup u zglob rabiti upravo tu tehniku za liječenje svih tipova koštano-hrskavičnih oštećenja 1. Ta mjesta valja očistiti dijelom motoriziranim instrumentom, a dijelom kohlejama i kiretama.

  Cilj tog čišćenja jest dobiti uredno ležište s čistom suphondralnom kosti s koje je skinut kalcificirani sloj i koje je okruženo oštrim, ravnim rubom zdrave hrskavice.

  Zatim se u ležištu načine mikrofrakture posebnim instrumentarijem, i to sustavno, najprije sve rubne, a tek nakon toga se izvedu i one prema središtu oštećenja. Prvu veću seriju bolesnika operiranih tom tehnikom sa žarišnim koštano-hrskavičnim oštećenjem koje je posljedica uznapredovalog stupnja haluksa rigidusa, a bilo je smješteno ili samo na zglobnoj ploštini glave 1.

  MT kosti ili samo na zglobnoj ploštini proksimalnog članka palca, objavili su Kuyucu i sur. Izvijestili su o odličnom rezultatu u ero operiranih bolesnika 6 muškaraca i 8 žena prosječne dobi od 44 godine 38 — 49 godina.

  Ispod glave 1. MT kosti, u tetivama kratkog pregibača palca stopala lat. flexor hallucis brevis nalaze se dvije sezamske kosti koje se s obzirom na lokalizaciju nazivaju medijalnom tibijalnom i lateralnom fibularnom i međusobno su povezane intersezamskim ligamentom. Kao posljedica akutne ozljede mogu nastati ili prijelom ili dislokacija, dok su degenerativne promjene i prijelomi zamora tih košćica posljedica kroničnog preopterećenja. Naime, sezamske su kosti često višedijelne, tj.

  sastoje se od dva ili više dijelova lat. U literaturi se rabio nespecifični skupni naziv sezamoiditis za sve ozljede i oštećenja sezamskih kostiju. Početno liječenje ozljeda i oštećenja sezamskih kostiju redovito je neoperacijsko, a ako je neuspješno, katkad je potrebno operacijsko odstranjenje dijela ili čitave sezamske kosti.

  Metatarzofalangealni zglobovi

  Iako su izvješća iz literature o artroskopskom odstranjenju dijela ili čitave sezamske kosti oskudna i nalazimo ih samo u obliku prikaza bolesnika, smatra se da je danas artroskopija 1. MTF zgloba metoda izbora te se savjetuje za odstranjenje dijela ili čitave medijalne sezamske kosti rabiti dorzolateralni i medijalni ulaz, dok se za odstranjenje dijela ili čitave lateralne sezamske kosti savjetuje rabiti medijalni i medijalni plantarni ulaz. Artroskopskom sinoviektomijom možemo uspješno liječiti sinovitise 1.

  MTF zgloba različitih uzroka kao što su, primjerice, sinovitis uzrokovan reumatoidnim artritisom, zatim pigmentirani vilonodularni sinovitis, kao i sinovitis kod infekcije septički artritis. Dobro je poznato da je 1. MTF zglob tipično mjesto pojave uričkog artritisa. Kronični urički artritis očituje se na 1. Wang i sur. Lui 19 uz standardni postupak artroskopije 1.

  MTF zgloba u tih bolesnika još dodatno endoskopski odstranjuje i uričke tofe. Kao i kod svakoga kirurškog postupka tako i kod artroskopije 1. MTF zgloba postoji rizik od komplikacija. Tako se, primjerice, već prilikom postavljanja ulaza može ozlijediti živac, a do ijatrogene ozljede hrskavice može doći i prilikom postavljanja ulaza i tijekom zahvata zbog izrazito malenog i uskoga radnog prostora, a zbog toga češće dolazi i do loma instrumenata.

  Od poslijeoperacijskih komplikacija koje su vezane za izvedeni zahvat valja razlikovati blage koje brzo prolaze poput krvarenja iz ulaza, dehiscencija rane, pojave poslijeoperacijskih hematoma i oteklina, od dugotrajnijih i težih kao što su infekcija, neuropraksija, razvoj kompleksnoga bolnog sindroma te perzistirajuća bol praćena osjećajem ukočenosti zgloba.

  Metatarzofalangealni zglobovi

  Prema izvješćima iz literature, najčešća komplikacija jest neuropraksija. S obzirom na sveukupnu pojavu komplikacija artroskopiju 1. Osobitosti artroskopije 1.

  MTF zgloba naglašavaju potrebu poštovanja asepse, striktnog praćenja pravila izvođenja zahvata te pravilnog i pažljivog rukovanja krhkim artroskopom i instrumentima tijekom zahvata.

  Osim toga, smanjenju broja komplikacija pridonijet će i dobra artroskopska vještina operatera uz njegovo izvanredno dobro poznavanje regionalne anatomije. S obzirom na još ograničenu količinu informacija o mogućnostima artroskopije 1. MTF zgloba valja istaknuti nužnost daljnjih istraživanja. To se u prvom redu odnosi na prospektivna randomizirana istraživanja kako bi se na osnovi njihovih rezultata utvrdilo pravo indikacijsko područje artroskopije 1.

  MTF zgloba te odredile smjernice za daljnja istraživanja. Osim toga, potrebna su i daljnja ulaganja u unaprjeđivanje instrumentarija. Zaključno se može reći da artroskopiju 1.