Zglobovi donjeg uda

Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5.

Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože.

bursae 7. Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art.

trochoidea  sedlasti zglob art. sellaris  jajoliki zglob art. ellipsoidea  kuglasti zglob art. spheroidea 9. SPOJEVI I ZGLOBOVI GLAVE - vezivno koštani šavovi, hrskavični spojevi i veze - jedini pokretni zglobovi glave su levi i desni donjovični zglob articulatio temporomandibularis dr Sarac Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales longitudinale anterius et posterius  lukovi su spojeni žutim vezama ligg.

flava interspinalia i lig.

Zglobovi donjeg uda

supraspinale - najrazvijeniji u području vrata lig. nuchae - zglob lumbalne i trtične kosti okošta u poodmakloj dobi Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu glenohumeralia - kljunastoramena sveza, lig.

coracohumerale humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris proximalis - zglobna čahura zajednička za sva tri zgloba, pojačana prstenastom svezom, lig.

anulare radii,lig. collaterale ulnare et radiale radioulnaris distalis - celom dužinom lakatnu i palčanu kost povezuje podlaktična međukoštana opna, membrana interossea antebrachii radiocarpalis zglobovi korena šake: radiokarpalni, mediokarpalni i interkarpalni zglob - zajedno deluju kao jajoloki zglob, kretnje ograničene - središte zgloba je os capitatum - pregibanja i ispružanja šake, radijalna i ulnarna abdukcija, cirkumdukcija karpometakarpalni zglobovi: malo pomicanje između kostiju - palčani karpometakarpalni zglob je sedlasti zglob što omogućuje pregibanje, ispružanje, odmicanje, primicanje, opoziciju i repoziciju palca metakarpofalangealni zglobovi: pregibanje, ispružanje, radijalnu i ulnarnu abdukciju, kruženje, delomičnu vrtenje prstiju interfalangealni zglobovi: kutni zglobovi, pregibanje i ispružanje članaka prstiju coxae, zglob kolena art.

genus, golenjačno-lišnjačni zglob art. tibiofibularis, gornji skočni zglob art. talocruralis i zglobovi stopala articulationes pedis Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.

sacroiliaca - ligg. sacro-iliaca - lig. sacrotuberale - lig. sacrospinale - veze koje povezuju karlične kosti: zaptivna opna, membrana obturatoria, preponska veza, lig. inguinale; propusna sveza, lig.

lacunare; grebenska sveza, lig. pectineale Zglob kuka, art. coxae - vezivnohrskavični prsten, labrum acetabulare - poprečna veza čašice, lig. transversum acetabuli - veza glave bedrene kosti, lig.

capitis femoris - zglobnu čahuru pojačavaju: - bočnobedrena veza, lig. iliofemorale - preponskobedrena sveza, lig. pubofemorale - sednobedrena sveza, lig. ischiofemorale Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae.

Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis. Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena.

Zglob kolena articulatio genus Naslovna :: Teorija Sporta :: Sportska medicina :: Arthrologija. Zglob spoj articulatio predstavlia spoj između dve ili više kostiju. U odnosu na pokretljivost. zglobovi se dele na pokretne i nenokretne.

Zglobovi donjeg uda

Nepokretni zglobovi svnarthroses dele se na vezivne hrskavične i koštane spojeve. Vezivni spoj articulatio fibrosa je onaj kod kojeg kosti povezuje vezivno tkivo. Ovo vezivno tkivo može biti u vidu čvrstih vezivnih snopova syndesmosis ili opni membranae.

U ove spojeve ubrajaju se i šavovi suturae. spojevi između ivica dve pljosnate kosti. Posebnu vrstu vezivnog spoja predstavlja klinasti spoj gomohosis kod koje je zub usađen u zubni nastavak vilice.

Hrskavičavi spoj articulatio cartilaginea je spoj kod kojeg su kosti povezane hrskavičavim tkivom. Kada je to hijalinska hrskavica onda se ovaj spoj naziva sinhondroza synchondrosis a ukoliko ie fibrozna hrskavica, onda je to simfiza symphysis.

Kod odraslih obično dolazi do okoštavanja hijaline hrskavice i pojave koštanog spoja synostosis. Pokretni zglobovi diarthroses s. articulationes synoviales su složenije grade. Kod ovih zglobova postoje glavni i sporedni elementi zgloba.

Glavni elementi zgloba su zglobne površine, zglobna čahura i zglobna šupljina. Zglobne površine fades articulares su delovi kosti čiji su.